Privacybeleid

WOONPLANNING vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers, partners en bezoekers van onze website. We zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Doeleinden gegevensverwerking

WOONPLANNING verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Wettelijke verplichting 
  • Administratie – Wanneer u opdrachtgever wordt, houden wij uw klantgevens NAW bij.

Rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Inzage– U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
  • Rectificatie en aanvulling– U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
  • Beperking verwerking– U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
  • Vergetelheid – U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
  • Bezwaar – U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt,

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan onze administratie, onder vermelding van ‘mijn privacy’.

Beveiliging en bewaartermijn

WOONPLANNING gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en heeft alleen Norbert Klein toegang tot uw gegevens. WOONPLANNING bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Website

De website van WOONPLANNING https://woonplanning.nl verzamelt geen gegevens anders dan nodig voor het gebruikte CMS WordPress.